Forslag til nye vedtekter 2018

Norsk Vinkelnerforening

Vedtekter

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening (NVF) og ble stiftet 3 november 1990
.
Forenings adresse er: Schøningsgate 26 A, 0362 Oslo.

Organisasjonsnummer: 990 473 145

§1-2: Formell adresseendring foretas av det sittende styret uten godkjennelse av Årsmøtet.
NVF’s regnskap skal føres i offentlig godkjent regnskapsprogram.

§ 2       Formål

Foreningens mål og hensikt:
§2-1-a Være en interesseorganisasjon for vinkelnere samt verne om yrkets fremtid.
§2-1-b Å drive informasjonsarbeid om vin m.h.t. kultur, tradisjon og helse.
§2-1-c Å søke internasjonalt samarbeid med sommelierer for å videreføre drikkens rolle fra andre kulturer.

§ 3       Juridisk person

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret 18.10.2011.

§ 4        Økonomi
Foreningens budsjett bestemmes av årsmøtet. Regnskapet fremlegges styret som fast punkt på møteagenda og fremlegges årsmøtet for godkjenning og signering. Regnskapet skal gjennomgås av ekstern offentlig godkjent regnskapsfører i forkant av årsmøtet hvert år.

§5-1      Medlemmer
§5-1-a Uteksaminerte vinkelnere ved Beverage Academy ved Vinkelnerstudiet, Kulinarisk Akademi ved Vinkelnerstudiet, Norsk Sommelierutdannelse ved Vinkelnerstudiet og elever fra tidligere Gastronomisk Institutt ved vinkelnerstudiet har rett til medlemskap i NVF. I tillegg er følgende skoler godkjent i Sverige og Danmark: Grythyttan, Gustibus, Vinkällan, Restaurantakademiet, Dansk Sommelierutdannelse og Vinakademiet. Også sommelierer med tittelen «Advanced» fra Court of Master Sommeliers har rett til medlemskap

§5-1-b Årsmøtet, etter anbefaling fra styret eller faglig råd har myndighet til godkjennelse av nye skoler hvor elevene kvalifiserer til medlemskap i Norsk Vinkelnerforening. Godkjennelse gis etter følgende kriterier:

1) Faglig innhold

2) Undervisningsform

3) Fagplan

4) Nivå og gjennomføring av eksaminering.

§5-2     Aktivt medlem (sløyfes)
§5-1-c For å regnes som (aktivt) medlem må årsavgiften for i inneværende kalenderår være betalt.
(Aktive medlemmer skal være aktive innen faget og tilføre foreningen kunnskap og fremdrift.)sløyfes

(§5-2-b Nyinnmeldte medlemmer må betale medlemsavgift for inneværende år for å anses som aktivt medlem.) Sløyfes

(§5-2-d Medlemmer som pr 1. Januar ikke har betalt kontingent for fjoråret meldes automatisk ut av foreningen.) Sløyfes

§5-1-d Eksklusjon av medlemmer kan kun skje hvis særlige grunner er til stede og når ett medlem har opptrådt grovt uaktsomt og bryter med foreningens regelverk eller etiske retningslinjer.

§ 6       Medlems kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år.
§6-1 Æresmedlemmer og sittende styremedlemmer betaler ikke medlemsavgift.

§ 7 Årsmøtet
§7-1-a Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet.
§7 -1-b Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel ved kunngjøring på foreningens nettsted vinkelner.wpengine.com.
§7-1-c Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.
§7-1-d Fullstendig saksliste med aktuelle vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
§7-1-e Alle aktive medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
§7-1-f Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Disse har ikke stemmerett.
§7-1-g Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt
§7-2     Ledelse og gjennomføring av årsmøtet
§7-2-a Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer må være medlem av Norsk Vinkelnerforening.
§7-2-b Årsmøtet skal følge saksliste gjort tilgjengelig for medlemmer 14 dager før møtet.
§7-2-c Alle innkommende forslag/ saker til årsmøtet må være innsendt senest tre uker før møtet.
§7-2-d Alle forslag/saker må foreligge skriftlig.
§7-2-e Forslag som ikke er innlevert innen fristen og som ikke er forslag til, eller fører til, vedtektsendring (§ 14) kan tas opp av årsmøtet hvis minst 2/3 av de fremmøtte krever det.
§7-2-f Forslag til årsberetning fra styret legges frem ved årsmøte. Årsberetningen skal innholde beretning om fjorårets aktiviteter og økonomi samt forslag til strategi for det kommende året(ene).§7-2-g Presentasjon av regnskapet for godkjennelse skal innholde alle nødvendig fakta, og være klare til underskrift til to av årsmøtets deltagere og presidenten. Hele regnskapet med underbilag skal være tilgjengelig for gjennomsyn under årsmøtet.
§7-2-h President/visepresident/sekretær er ansvarlig for korrekt avvikling av Norsk Vinkelnerforening årsmøte.
§7-2-i Ved klage på avvikling av årsmøtet og beslutninger/vedtak må disse tas muntlig under årsmøtet eller skriftlig innklages til styret innen 7 dager. Styret behandler deretter saken og beslutter videre saksgang.
§7-3     Stemmegivning på årsmøtet
§7-3-a Et vedtak er kjent gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
§7-3-b Blanke stemmer skal anses som avgitt.
§7-3-c Stemmegivning foregår fortrinnsvis med håndsopprekking.
§7-3-d Endring av vedtekter godkjennes ved 2/3 flertall. (§14)
§7-4 Valg av styreplasser.
Valgkomiteens forslag ligger til grunn for styreverv.
Det er mulig for årsmøtet å komme med benkeforslag på styrekandidater.
Foreligger det mer enn ett forslag til et verv skal valg foretas skriftlig.
Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Kandidaten med flest stemmer anses som valgt.
Ved kun én nominert foregår valg ved applaudering.
Alle betalende medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen med unntak av som president. (§9-6)
§7-5     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Norsk Vinkelnerforening årsmelding
2.         Behandle Norsk Vinkelnerforening regnskap i revidert stand
3.         Behandle innkomne forslag
4.         Fastsette kontingent
5.         Vedta Norsk Vinkelnerforening budsjett
6.         Velge foreningens styre.

§ 8     Ekstraordinære årsmøter
§8-1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
§8-2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene pr mail og ved kunngjøring på foreningens nettsted vinkelner.wpengine.com.
§8-3 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9    Styret
§9-1-a Styret skal bestå av 8 personer. Med mulighet for inntil to vararepresentanter.
§9-1-b Styrets medlemmer skal inneha verv som befatter:
President
Visepresident
Økonomiansvarlig
Arrangementsansvarlig
Medieansvarlig
Medlemsansvarlig
Landslagsansvarlig
Sekretær

§9-1-c Regionskontorledere har møte- og talerett på styremøter. De har ikke stemmerett.
§9-2 Styret har myndighet til å konstituere et nytt styremedlem.
§9-3 Valg av styret – Styrerepresentanter velges for to år med mulighet for gjenvalg
§9-3-a Halvparten av styret stiller til valg hvert år (med mulighet for gjenvalg.)
§9-3-b President og visepresident velges i hvert sitt år.
§9-3-c Valgkommiteens forslag ligger til grunn for valg av styremedlemmer.
§9-3-d Om en president trekker seg midt i en periode vil visepresident fungere som president frem til neste årsmøte.
§9-3-e Vararepresentanter velges for kun ett år med mulighet for gjenvalg.

§9-4 Økonomiansvarlig og president (ref. Punkt. 9-3-d)disponerer foreningens konto i henhold til årsmøtets budsjetter og vedtak. Enkeltutgifter pålydende NOK 50 000 eller høyere krever godkjennelse gjennom styrevedtak.
§9-5 Det er styrets oppgave å søke kontakter, sponsorer og samarbeide som fremmer foreningens hensikt.
§9-6 Agenter/importører, eller ansatte i slik virksomhet, eller personer med økonomiske interesser i utdannelse av vinkelnere, kan ikke inneha presidentvervet.
Vedkommende som stiller til presidentvervet må komme fra det sittende styret.
§9-7 Styrets oppgaver
§9-7-a Iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtekter
§9-7-b Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
§9-7-c Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Vinkelnerforenings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
§9-7-d Representere Norsk Vinkelnerforening utad.

§9-8 Styremøter
§9-8-a Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Minimum seks ganger i løpet av et kalenderår
§9-8-b Saksliste eller agenda skal følge innkallingen.
§9-8-c Referat fra møtet skal være tilgjengelig kun for styremedlemmer i løpet av 14 dager.
§9-8-d Historiske referater oppbevares på foreningens gjeldene adresse.
§9-8-e Alle foreningens sammenkomster og styremøter skal protokollføres/referatskrives.
§9-8-f Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
§9-8-g Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
§9-8-h Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.
§9-8-i Vararepresentanter har stemmerett på lik linje med ordinære styremedlemmer når de er innkalt til styremøter.

Norsk Vinkelnerforening sine etiske og moralske regler for det sittende styret

Du skal synliggjøre enten skriftlig eller muntlig at du jobber på vegne av Norsk Vinkelnerforening
2. Du signerer med ditt navn, din tittel i styret og Norsk Vinkelnerforeningen på all skriftlig kommunikasjon.
3. Du kan ikke bruke din stilling i Norsk Vinkelnerforening til å opparbeide deg fordeler i forbindelse ditt inntekstbringende arbeid.
4. Du kan ikke bruke din tittel eller Norsk Vinkelnerforening til annet enn det som gjelder arbeid for Norsk Vinkelnerforening.
5. I brev som ikke er relatert til foreningen kan du nevne at du er styremedlem I Norsk Vinkelnerforening, men du kan ikke bruke det I signatur.
6. Du kan legge ut på hjemmesider at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening men ikke bruke det i signatur.
7. Du skal ikke fremme deg selv men foreningen. Foreningen skal ikke brukes til å fremme deg personlig eller ditt arbeid ellers.
8.Du har ikke lov til å ta på deg arbeid som skulle tilfalt foreningen.
9. Brudd på de etiske regler medfører utkastelse av styret med umiddelbar virkning, ved styrevedtak eller i årsmøtet.
10. Medlemslister skal ikke brukes til personlig vinning

§ 10   Tillitsvalgtes godtgjørelse

Styret skal motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter.
Honoraret vedtas under årsmøte for kommende år. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
Årsmøtet kan under særskilte omstendigheter vedta å ikke utbetale godtgjørelse for foregående år.

§ 11 Valgkomité
Valgkomiteen velges for tre år av årsmøtet.
Skal bestå av 2-3 personer som står utenfor styret.
Ved valg på årsmøtet er det valgkomiteens innstilling som presenteres.
Valgkomiteens kontaktinformasjon er tilgjengelig for alle medlemmer.
Henvendelser ang. valg rettes til valgkomiteen.

§ 12    Grupper /avdelinger
Norsk Vinkelnerforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Vinkelnerforenings årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk Vinkelnerforening, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk Vinkelnerforenings utad uten styrets godkjennelse.

§ 13 Bruk av navn
Det er ikke tillatt å bruke begrep som f.eks Norsk Vinkelnerlandslag, Norwegian Sommelier Team eller andre tilsvarende nasjonale navn på ulike vinkelner-team som ikke er eiet av Norsk Vinkelnerforening. Norsk Vinkelnerforening forbeholder seg retten til å utestenge team og deltagere fra NM, VM, og EM som ikke følger vedtekten. Det sittende styret håndterer eventuelle brudd løpende.

§ 14  Vedtektsendring (§15 kan ikke endres)

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Denne utgaven (1-2018) erstatter alle tidligere utgaver av statuetter/vedtekter i Norsk Vinkelnerforening.

§ 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)
Oppløsning

  1. a) Norsk Vinkelnerforening kan besluttes oppløst etter to påfølgende styremøter avholdt med
    minst en -1- måneds mellomrom. Beslutningen må være enstemmig begge ganger.
  2. b) Foreningens midler vil i så tilfelle doneres til et fond i foreningens ånd. Dette fondet
    disponeres etter foreningens hensikt og visjon. Det avtroppende styre plikter å finne et egnet organ/styre som forvalter fondets midler.

    Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Vinkelnerforenings Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.

 

Oslo 3 februar 2018

 

 

President

_______________________________________