Årsmøte 2023 er gjennomført!

Søndag 12. mars ble årsmøte i Norsk Vinkelnerforening gjennomført digitalt.

Sakslisten var som følger:

Saksliste

 1. Godkjenne møteinnkalling
 2. Velge møteleder og referent
 3. Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
 4. Presentasjon av NVFs partnere
 5. Gjennomgang av årsmelding for 2022
 6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2022
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette medlemskontingent for 2024
 9. Vedta styrehonorar for 2023
 10. Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2023
 11. Valg – Følgende styremedlemmer er på valg:
  • Visepresident Signe Rødjajn Jensenstiller til gjenvalg
  • Økonomiansvarlig Morten Båtbukt stiller til gjenvalg
  • Medlemsansvarlig Henrik Dahl Jahnsenstiller til gjenvalg
  • Arrangementansvarlig Tore Sægrov Carlssonstiller til gjenvalg
  • Styremedlem Cathinca Degestiller ikke til gjenvalg
  • Vara Heidi Iren Hansen
  • Vara Dagfinn Galdal

Kort oppsummering av punktene på årsmøtet

Ad 5; Se årsmeldingen her
Ad 6; regnskapet ble godkjent
Ad 7; vedtektsendringer ble gjennomgått og vedtatt. Se oppdaterte vedtekter her
Ad 8; Det ble bestemt å heve kontingenten til kr. 750,- fra 2024
Ad 9; Styrehonorar forblir som avtalt i 2022
Ad 10; Etter gjennomgang av budsjett med kommentarer og endringer ble budsjett for 2023 vedtatt
Ad11; se under


Valg av nytt styre

Etter utrolig stor interesse for å bli en del av styret i NVF har valgkomitéen, bestående av Daniel Johansson og Emelie Lindwall, kommet frem til følgende innstilling. Innstillingen var basert på at vedtektsendringer i forhold til antall styremedlemmer og varamedlemmer ble vedtatt.
Antall styremedlemmer ble hevet til 10 personer og Vara til minimum 4. I år ble det 6 nye vara, fordelt Stavanger, Bergen og Trondheim og Oslo.

Styremedlemmer:
Sittende styremedlemmer som stiller til gjenvalg blir innstillt.

Silje Hanasand, innstilt som Styremedlem for 2 år (Stavanger)
Emelie Lindwall, innstilt som Styremedlem for 2 år (Oslo)
Agnieszka Kropinska, innstilt som Styremedlem for 1 år (Bergen)

Vara (1 år):
Vega Ebbersten, innstillt som Vara (Trondheim)
Egle Stockute, innstillt som Vara (Bergen)
Marlenne Diaz, innstillt som Vara (Bergen)
Thorstein Taklo, innstillt som Vara (Stavanger)
Aron Grønås, innstillt som Vara (Stavanger)
Francesco Marzola, innstillt som Vara – Med intensjon om etablering av Konkurranse-komité (Oslo)

Innstilte styremedlemmer og vara ble enstemmig vedtatt. 

Følgende styremedlemmer/Vara skal takkes av:
•Cathinca Dege
•Dagfinn Galdal
•Heidi Iren Hansen

NVF takker for innsatsen!

DET NYE STYRET 2023

Fra venstre mot høyre:
Liora Levi – President
Signe Jensen – Visepresident
Svein Lindin – Styremedlem
Henrik Dahl Jahnsen – Styremedlem
Morten Båtbukt – Styremedlem
Tore Sægrov Carlsson – Styremedlem
Torill Renaa – Styremedlem
Agnieszka Kropinska – Styremedlem
Silje Hanasand – Styremedlem
Emelie Lindwall  Styremedlem
Thorstein Solheim Taklo – Vara
Aron Grønås – Vara
Vega Ebbersten – Vara
Francesco Marzola – Vara
Egle Stockute – Vara
Marlenne Diaz – Vara