Årsmøte 2021 – Digitalt

Styret i Norsk Vinkelnerforening inviterer til årsmøte 2021

Dato: 07.mars
Tid: 13:00
Sted: Der du er – digitalt

 

Agenda
1. Godkjenne møteinnkalling
2. Velge møteleder og referent
3. Velge to til å signere regnskap og to til å signere referat
4. Presentasjon av NVFs partnere
5. Gjennomgang av årsmelding for 2020
6. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2021
7. Behandle innkomne forslag
7.1 Revidering av Norsk Vinkelnerforening sine etiske og moralske regler for det sittende styret  
Styret har hatt en gjennomgang av de etiske reglene og mener at det er behov for en revidering slik at de er tilpasset dagens situasjon.
Forslag:

 1. Du skal synliggjøre enten skriftlig eller muntlig at du jobber på vegne av Norsk Vinkelnerforening
 2. Du signerer med ditt navn, din tittel i styret og Norsk Vinkelnerforening på all skriftlig kommunikasjon som gjelder foreningen.
 3. Styremedlemmer plikter å informere resten av styret dersom de har økonomiske forbindelser med foreningens partnere.
 4. Du kan ikke signere med din tittel eller Norsk Vinkelnerforening til annet enn det som gjelder arbeid for Norsk Vinkelnerforening.
 5. I korrespondanse som ikke er relatert til foreningen kan du nevne at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening, men du kan ikke bruke det i signatur.
 6. Du kan legge ut på hjemmesider og sosiale medier at du er/har vært styremedlem i Norsk Vinkelnerforening, men ikke bruke det i signatur.
 7. Gjennom ditt arbeid for foreningen skal du fremme foreningen, ikke deg selv. Foreningen skal ikke fremme deg personlig eller ditt arbeid ellers.
 8. Du har ikke lov til å ta på deg arbeid som skulle tilfalt foreningen.
 9. Brudd på de etiske regler kan medføre utkastelse av styret, ved styrevedtak eller i årsmøtet.
 10. Medlemslister skal ikke brukes til personlig vinning.

Etiske regler slik de fremstår i dag:

 1. Du skal synliggjøre enten skriftlig eller muntlig at du jobber på vegne av Norsk Vinkelnerforening
 2. Du signerer med ditt navn, din tittel i styret og Norsk Vinkelnerforeningen på all skriftlig kommunikasjon.
 3. Du kan ikke bruke din stilling i Norsk Vinkelnerforening til å opparbeide deg fordeler i forbindelse ditt inntektsbringende arbeid.
 4. Du kan ikke bruke din tittel eller Norsk Vinkelnerforening til annet enn det som gjelder arbeid for Norsk Vinkelnerforening.
 5. I brev som ikke er relatert til foreningen kan du nevne at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening, men du kan ikke bruke det i signatur.
 6. Du kan legge ut på hjemmesider at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening men ikke bruke det i signatur.
 7. Du skal ikke fremme deg selv men foreningen. Foreningen skal ikke brukes til å fremme deg personlig eller ditt arbeid ellers.
 8. Du har ikke lov til å ta på deg arbeid som skulle tilfalt foreningen.
 9. Brudd på de etiske regler medfører utkastelse av styret med umiddelbar virkning, ved styrevedtak eller i årsmøtet.
 10. Medlemslister skal ikke brukes til personlig vinning

7.2 Endret vedtekt §9.4

Gammel vedtekt:
§9-4 Økonomiansvarlig og president (ref. Punkt. 9-3-d) disponerer foreningens konto i henhold til årsmøtets budsjetter og vedtak. Enkeltutgifter pålydende NOK 50 000 eller høyere krever godkjennelse gjennom styrevedtak.

Foreslått ny vedtekt:
§9-4 Økonomiansvarlig, president og visepresident disponerer foreningens konto og forvalter økonomien ihht årsmøtets budsjetter og vedtak. Enkeltutgifter pålydende NOK 50 000 eller høyere krever godkjennelse gjennom styrevedtak.

8. Fastsette medlemskontingent for 2022
Styret forslår å holde kontingenten på dagens nivå.
9. Vedta styrehonorar for 2021
Styret foreslår å holde honorarene på dagens nivå.
10. Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett for 2021
11. Valg.
Valgkomiteens innstilling:
Visepresident: Signe Jensen
Styremedlem: Morten Båtbukt (regnskap)
Styremedlem: Tore Carlson
Styremedlem: Henrik Dahl Jahnsen (gjenvalg)
Vara: Dagfinn Galdal
Vara: Heidi Iren Hansen (gjenvalg)

Valgkomiteen har bestått av:
Hege Pedersen- Fröjd
Marianne Tyldum Friis

 

Link til zoom-møte har blitt sendt ut på epost til foreningens medlemmer.
Er du medlem, men har ikke mottatt eposten? Ta kontakt med medlemsansvarlig

 

 

Årsmelding 2020