Norsk Vinkelnerforening

Historien om Norsk Vinkelnerforening

En gang for lenge lenge siden, helt tilbake i 1990, oppfordret guru i vinbransjen, Christopher Moestue, til oppstart av en forening for vinkelnere. Dette var etter at Gastronomisk Institutt i Stavanger hadde utdannet det første kullet med vinkelnere, 10 stykker totalt, samme år.

Stiftelsesmøtet ble holdt på Restaurant Blom og styret bestod av Thor Aasberg President, Toralf Bølgen Visepresident og Lise Karin Midtbø Kasserer/Sekretær. Foreningens navn var det liten tvil om: Norsk Sommelier forening.

I etterkant viste dette seg problematisk da få visste hva en sommelier var, derfor ble navnet endret i 1993 til Norsk Vinkelnerforening.

På andre styremøte i 1991 ble ny president valgt: Remi Degedal Madsen. Han skulle sitte på tronen i til sammen 10 år. Lise Karin og Toralf gikk ut av styret i henholdsvis 1994 og 1995 og i deres sted trådte Henriette Batt og Toralf Høyvik inn.

De første årene ble årsmøtet holdt på ulike lokasjoner. Tjøme ble åsstedet i 1991 og da var de 10 blitt til mer enn 20 medlemmer. 1992 på Continental, her jobbet Remi som kjellermester og var den som kjente til de fleste innen agentvirksomheten (den gang hadde Vinmonopolet fremdeles monopol på import). Årsmøtet i 1993 ble lagt til Dr. Holms og for å ”lokke” medlemmene til å ta turen hele veien til Geilo ble det arrangert en vertikalsmaking av Chateau Mouton Rothschild med årgangene 75-79-81-82-83-85. Smakingen ble ledet av Vinmonopolets innkjøpssjef, samt lærer ved vinskolen, Hugo Broen. 14 medlemmer stilte.

Etter hvert som foreningen vokste ble det vanskeligere å få folk til å stille opp på årsmøtene. Tiltak ble iverksatt: tidspunkt for møtet ble flyttet fra oktober/november til februar og medlemmene ble oppringt og påmint om å stille på årsmøtet som fra 1994 ble lagt til Oslo hvor det var lettest å trekke folk. I flere år måtte det fristes med særdeles gode viner å smake på, samt at årsmøtemiddagene ble lagt til kjente restauranter.

Et helt ekstraordinært årsmøte fant sted da foreningen fikk låne hele Château Lestage i Bordeaux til sitt møte og rundt 20 personer tok turen hele veien fra Norge. Et mer intimt og spesielt årsmøte har man så langt ikke klart å gjenskape.

I 1995 hadde foreningen fått en god del medlemmer og var blitt levedyktig. Etter at Torleif kom inn i styret ble det også orden på NM for Vinkelnere. Han var en dyktig administrator som satte fart i konkurransebiten. Det trengtes flere medlemmer i styret og i 1996 kom Turid Olsen, Cathinca Dege og Hanne Maarud Wexelsen til. Knut Aanonsen ble ny president i 1999 og 2000, hvorpå Remi igjen tok over presidentrollen og ble sittende frem til 2004.

Ken Engebretsen ble ny president i 2005 og beholdt stillingen frem til 2012 da Heini Petersen overtok roret fra stillingen som visepresident. En ny generasjon vinkelnere kom inn i styret underveis med Merete Bø, Svein Lindin,  og Daniel Johansson. I løpet av disse årene vokste foreningen og NM ble etter hvert et stort arrangement som trakk langt flere enn kun de betalende medlemmene. Norge ble først i verden til å forme et eget landslag for vinkelnere og foreningen fikk sponsorer og dermed midler til å gjøre mer for medlemmene. Det ble organisert en årlig høstmessen som nå går under navnet ”Sommelierens Dag”. De siste årene har Trine Wiik, Heidi Iren Hansen og Henrik Dahl-Jahnsen inntatt stillinger i styret og vært aktive i utviklingen av foreningen. I 2017 kom Rossen Hristov, Liora Levi og Emelie Lindwall til som nye styremedlemmer.

Styremedlemmer kommer og styremedlemmer går, her kan du lese om det sittende styret.

Æresmedlemmer i NVF

Gjennom årenes løp er det noen vinkelnere som har utmerket seg i det norske vinkelnermiljøet og disse har foreningen ønsket å sette fokus på ved å utnevne dem til æresmedlemmer. Disse er:

 • Christopher Moestue
 • Remi Madsen
 • Robert Lie
 • Toralf Bølgen
 • Dan Lystad
 • Merete Bø

Vin som en livstil

~ Norsk Vinkelnerforening
~

samlepunkt for vinkelnere siden 1990

En gang for lenge lenge siden, helt tilbake i 1990, oppfordret guru i vinbransjen, Christopher Moestue, til oppstart av en forening for vinkelnere. Dette var etter at Gastronomisk Institutt i Stavanger hadde utdannet det første kullet med vinkelnere, 10 stykker totalt, samme år.

Foreningens vedtekter

 • 1 Foreningens navn
  Foreningens navn er Norsk Vinkelnerforening (NVF) og ble stiftet 3 november 1990 . Forenings adresse er: Det som til enhver tid er registrert i Brønnøysundregisteret.

Organisasjonsnummer: 990 473 145

 • 1-2: Formell adresseendring foretas av det sittende styret uten godkjennelse av Årsmøtet.
  NVF’s regnskap skal føres i offentlig godkjent regnskapsprogram.
 • 2 Formål

Foreningens mål og hensikt:

 • 2-1-a Være en interesseorganisasjon for vinkelnere samt verne om yrkets fremtid.
  §2-1-b Å drive informasjonsarbeid om vin m.h.t. kultur, tradisjon og helse.
  §2-1-c Å søke internasjonalt samarbeid med sommelierer for å videreføre drikkens rolle fra andre kulturer.
 • 3 Juridisk person
  Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret 18.10.2011.
 • 4 Økonomi
  Foreningens budsjett bestemmes av årsmøtet. Regnskapet fremlegges styret som fast punkt på møteagenda og fremlegges årsmøtet for godkjenning og signering. Regnskapet skal gjennomgås av ekstern offentlig godkjent regnskapsfører i forkant av årsmøtet hvert år.
 • 5 Medlemmer
  §5-1-a Uteksaminerte vinkelnere ved Beverage Academy ved Vinkelnerstudiet, Kulinarisk Akademi ved Vinkelnerstudiet, Norsk Sommelierutdannelse ved Vinkelnerstudiet og elever fra tidligere Gastronomisk Institutt ved vinkelnerstudiet har rett til medlemskap i NVF. I tillegg er følgende skoler godkjent i Sverige og Danmark: Grythyttan, Gustibus, Vinkällan, Restaurangakademien, Dansk Sommelier Uddannelse og Vinakademiet. Også sommelierer med tittelen «Certified» og «Advanced» fra Court of Master Sommeliers har rett til medlemskap.
  §5-1-b Årsmøtet, etter anbefaling fra styret eller faglig råd har myndighet til godkjennelse av nye skoler hvor elevene kvalifiserer til medlemskap i Norsk Vinkelnerforening. Godkjennelse gies etter følgende kriterier:
  1) Faglig innhold
  2) Undervisningsform
  3) Fagplan
  4) Nivå og gjennomføring av eksaminering.
  §5-1-c For å regnes som medlem må årsavgiften for inneværende kalenderår være betalt.
  §5-1-d Eksklusjon av medlemmer kan kun skje hvis særlige grunner er til stede og når ett medlem har opptrådt grovt uaktsomt og bryter med foreningens regelverk eller etiske retningslinjer.
 • 6 Medlemskontingent
  Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år.
  §6-1 Æresmedlemmer og sittende styremedlemmer betaler ikke medlemsavgift.
 • 7 Årsmøtet
  §7-1-a Årsmøtet, som holdes hvert år i løpet av årets første kvartal, er foreningens høyeste myndighet.
  §7 -1-b Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel ved kunngjøring på foreningens nettsted vinkelner.no
  §7-1-c Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet.
 • 7-1-d Fullstendig saksliste med aktuelle vedlegg må være tilgjengelig for medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
  §7-1-e Alle aktive medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.
  §7-1-f Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Disse har ikke stemmerett. §7-1-g Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt
 • 7-2 Ledelse og gjennomføring av årsmøtet
  §7-2-a Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer må være medlem av Norsk Vinkelnerforening. §7-2-b Årsmøtet skal følge saksliste gjort tilgjengelig for medlemmer 14 dager før møtet.
  §7-2-c Alle innkommende forslag/ saker til årsmøtet må være innsendt senest tre uker før møtet. §7-2-d Alle forslag/saker må foreligge skriftlig.
  §7-2-e Forslag som ikke er innlevert innen fristen og som ikke er forslag til, eller fører til, vedtektsendring (§ 14) kan tas opp av årsmøtet hvis minst 2/3 av de fremmøtte krever det.
  §7-2-f Forslag til årsberetning fra styret legges frem ved årsmøte. Årsberetningen skal inneholde beretning om fjorårets aktiviteter og økonomi samt forslag til strategi for det kommende året(ene).
  §7-2-g Presentasjon av regnskapet for godkjennelse skal inneholde alle nødvendig fakta, og være klare til underskrift til to av årsmøtets deltagere og presidenten. Hele regnskapet med underbilag skal være tilgjengelig for gjennomsyn under årsmøtet. §7-2-h President/visepresident/sekretær er ansvarlig for korrekt avvikling av Norsk Vinkelnerforening årsmøte.
  §7-2-i Ved klage på avvikling av årsmøtet og beslutninger/vedtak må disse tas muntlig under årsmøtet eller skriftlig innklages til styret innen 7 dager. Styret behandler deretter saken og beslutter videre saksgang.
 • 7-3 Stemmegivning på årsmøtet
  §7-3-a Et vedtak er kjent gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. §7-3-b Blanke stemmer skal anses som avgitt.
  §7-3-c Stemmegivning foregår fortrinnsvis med håndsopprekking.
  §7-3-d Endring av vedtekter godkjennes ved 2/3 flertall. (§14)
 • 7-4 Valg av styreplasser.
  Valgkomiteens forslag ligger til grunn for styreverv.
  Det er mulig for årsmøtet å komme med benkeforslag på styrekandidater.
  Foreligger det mer enn ett forslag til et verv skal valg foretas skriftlig eller digitalt.
  Kun foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Kandidaten med flest stemmer anses som valgt.
  Ved kun én nominert foregår valg ved applaudering.

Alle betalende medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen med unntak av som president. (§9-6)

 • 7-5 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle Norsk Vinkelnerforening årsmelding
 2. Behandle Norsk Vinkelnerforening regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta Norsk Vinkelnerforenings budsjett
 6. Velge foreningens styre
 • 8 Ekstraordinære årsmøter
  §8-1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
  §8-2 Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene pr mail og ved kunngjøring på foreningens nettsted vinkelner.no
  §8-3 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 • 9 Styret
  §9-1-a Styret skal bestå av minimum åtte (8) personer og maksimalt ti (10) personer. Med minimum fire (4) vararepresentanter.
  §9-1-b Styrets medlemmer skal inneha verv som befatter: President, visepresident og økonomiansvarlig. Andre oppgaver for styremedlemmene tildeles etter behov.
 • 9-1-c Styremedlemmer og vararepresentanter plikter å delta på Sommelierens Dag og NM for vinkelnere med mindre de er syke, eller har annet godkjent fravær. Fraværet godkjennes av President.
 • 9-2 Styret har myndighet til å konstituere et nytt styremedlem utenom årsmøtet hvis vilkårene i 9-1-a ikke er oppfylt.
 • 9-3 Valg av styret – Styrerepresentanter velges for to år med mulighet for gjenvalg
  §9-3-a Halvparten av styret stiller til valg hvert år
  §9-3-b President og visepresident velges i hvert sitt år.
  §9-3-c Valgkomiteens forslag ligger til grunn for valg av styremedlemmer.
  §9-3-d Om en president trekker seg midt i en periode vil visepresident fungere som president frem til neste årsmøte.
  §9-3-e Vararepresentanter velges for kun ett år med mulighet for gjenvalg.
 • 9-4 Økonomiansvarlig, visepresident og president (ref. Punkt. 9-3-d) disponerer foreningens konto i henhold til årsmøtets budsjetter og vedtak. Enkeltutgifter pålydende NOK 50 000 eller høyere krever godkjennelse gjennom styrevedtak.
 • 9-5 Det er styrets oppgave å søke kontakter, sponsorer og samarbeide som fremmer foreningens hensikt.
 • 9-6 Agenter/importører, eller ansatte i slik virksomhet, eller personer med økonomiske interesser i utdannelse av vinkelnere, kan ikke inneha presidentvervet. Vedkommende som stiller til presidentvervet må komme fra det sittende styret.
 • 9-7 Styrets oppgaver
  §9-7-a Iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtekter
  §9-7-b Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  §9-7-c Administrere og føre nødvendig kontroll med Norsk Vinkelnerforenings økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  §9-7-d Representere Norsk Vinkelnerforening utad.
 • 9-8 Styremøter
  §9-8-a Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Minimum seks ganger iløpet av et kalenderår
  §9-8-b Saksliste eller agenda skal følge innkallingen.
  §9-8-c Referat fra møtet skal være tilgjengelig kun for styremedlemmer i løpet av 14 dager.
  §9-8-d Historiske referater oppbevares på foreningens gjeldene adresse.
  §9-8-e Alle foreningens sammenkomster og styremøter skal protokollføres/referatskrives.
  §9-8-f Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
  §9-8-g Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
  §9-8-h Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.
  §9-8-i Vararepresentanter har stemmerett på lik linje med ordinære styremedlemmer når de er innkalt til styremøter.

 

Norsk Vinkelnerforening sine etiske og moralske regler for det sittende styret         

 1. Du skal synliggjøre enten skriftlig eller muntlig at du jobber på vegne av Norsk Vinkelnerforening.
  2. Du signerer med ditt navn, din tittel i styret og Norsk Vinkelnerforening på all skriftlig kommunikasjon.

  3. Du kan ikke bruke din stilling i Norsk Vinkelnerforening til å opparbeide deg fordeler i forbindelse med ditt inntektsbringende arbeid.
  4. Du kan ikke bruke din tittel eller Norsk Vinkelnerforening til annet enn det som gjelder arbeid for Norsk Vinkelnerforening.

  5. I brev som ikke er relatert til foreningen kan du nevne at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening, men du kan ikke bruke det i signatur.
  6. Du kan legge ut på hjemmesider at du er styremedlem i Norsk Vinkelnerforening men ikke bruke det i signatur.

  7. Du skal ikke fremme deg selv men foreningen. Foreningen skal ikke brukes til å fremme deg personlig eller ditt arbeid ellers.
  8.Du har ikke lov til å ta på deg arbeid som skulle tilfalt foreningen.

  9. Brudd på de etiske regler medfører utkastelse av styret med umiddelbar virkning, ved styrevedtak eller i årsmøtet.
  10. Medlemslister skal ikke brukes til personlig vinning.
 • 10 Tillitsvalgtes godtgjørelse
  Styret skal motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter.
  Honoraret vedtas under årsmøte for kommende år. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
  Årsmøtet kan under særskilte omstendigheter vedta å ikke utbetale godtgjørelse for foregående år.
 • 11 Valgkomité
  Valgkomiteen velges for tre år av årsmøtet.
  Skal bestå av 2-3 personer som står utenfor styret.
  Ved valg på årsmøtet er det valgkomiteens innstilling som presenteres. Valgkomiteens kontaktinformasjon er tilgjengelig for alle medlemmer. Henvendelser ang. valg rettes til valgkomiteen.
 • 12 Grupper /avdelinger
  Norsk Vinkelnerforening kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Norsk Vinkelnerforenings årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Norsk Vinkelnerforening, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Norsk Vinkelnerforenings utad uten styrets godkjennelse.

 • 13 Bruk av navn
  Det er ikke tillatt å bruke begrep som f.eks Norsk Vinkelnerlandslag, Norwegian Sommelier Team eller andre tilsvarende nasjonale navn på ulike vinkelner-team som ikke er eiet av Norsk Vinkelnerforening. Norsk Vinkelnerforening forbeholder seg retten til å utestenge team og deltagere fra NM, VM, og EM som ikke følger vedtekten. Det sittende styret håndterer eventuelle brudd løpende.
 • 14 Vedtektsendring (§15 kan ikke endres)
  Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Denne utgaven (1- 2023) erstatter alle tidligere utgaver av statuetter/vedtekter i Norsk Vinkelnerforening.

 • 15 Oppløsning (§15 kan ikke endres.)

Oppløsning
a) Norsk Vinkelnerforening kan besluttes oppløst etter to påfølgende styremøter avholdt med minst en -1- måneds mellomrom. Beslutningen må være enstemmig begge ganger.

 1. b) Foreningens midler vil i så tilfelle doneres til et fond i foreningens ånd. Dette fondet disponeres etter foreningens hensikt og visjon. Det avtroppende styre plikter å finne et egnet organ/styre som forvalter fondets midler.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Norsk Vinkelnerforenings Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.


Oslo 12. mars 2023

President Liora Levi
Styremedlemmer